Deklaracja dostępności

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Śródmieście m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-14 r.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  5. Niektóre dokumenty, w tym sprawozdania finansowe posiadają swoją warstwę tekstową ale mogą nie posiadać struktury dokumentu.
  6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Bober, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277 01 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Smolnej 10 A. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 150 m: PKP Powiśle 02. Na przystanku zatrzymują się autobusy linii 126, 152, 723 i 731. W odległości 100 m od budynku znajduje się stacja kolejowa: Warszawa Powiśle. Na stacji zatrzymują się pociągi: KM, R1,R2, R3, R6, R7, R8, S1, S2.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Od ulicy Smolnej na teren budynku prowadzi droga wjazdowa, odgrodzona szlabanem. Do budynku prowadzą 2 wejścia od frontu: główne i ewakuacyjne. Ruch odbywa się przez wejście główne. Budynek czterokondygnacyjny, nie jest wyposażony w windy. Poruszanie się wózkiem dla niepełnosprawnych możliwe jest tylko do poziomu parteru.

Wejście do budynku odbywa się przez klatkę schodową. Do wejścia na parter prowadzą schody (cztery stopnie). Na poszczególne piętra można się dostać za pośrednictwem schodów.

Po wejściu na każde z pięter znajdują się zamknięte drzwi. Są one zamykane zamkiem magnetycznym, który otwiera się po przyłożeniu karty lub na pierwszym piętrze za pomocą domofonu, który kieruje do sekretariatu.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przed budynkiem nie występują miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content