Akty prawne

Spis aktów prawnych
na podstawie których opracowano
Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
w DBFO – Śródmieście m.st. Warszawy

Stan prawny na dzień 16 lutego 2018 r.

 

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864 z późn. zm.)
 10. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)
 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz.109 z późn. zm.)
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773 z późn. zm.)
 13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.)
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.)
 17. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.)
Skip to content